Войти / Зарегистрироваться

Стихотворения воспитанников

Получить свидетельство
Автор: Болат-Оол Саяна Сергеевна

Ийи-Тал ортумак школазыныё интернадында ==ренип, чурттап турар ==реникчилериниё болгаш кижизидикчи башкызыныё бижээн ш\л\ктери:
Интернадым
+ск\с чашка чаглак болган,
+ргээ болган, уя болган
Ийи-Талда, суурумда,
Интернадым уттундурбас.
 
Арыг-силиг, тодуг бе деп,
Айтырыглап сагыш-човаар,
Онаалгаёар кылыёар дээр,
Опчок-тенек болбаёар деп
Катап-катап сургагылаар
Кочегарлар, аштакчылар,
Башкыларым, няняларым,
Баньщица, поварларым.
 
Х=гл\г солун оюн ойнаар,
Х==режип олургулаар,
Аргыттынар, даараныр,
Аян ырны ырлажыр-даа,
Коньки кеткеш, дош кирер,
Х=ккей, футбол база ойнаар,
+=редилгээ с==л\ болбас
+=рлерим интернатта.
Интернаттыё шефтери.
 
Чедер шаанче дуза кадып,
Чедип келгеш, ужуражыр,
Корум-чурум \ревезин
Кончуг таптыг чагып сургаар,
Идегелдиг полиция –
Интернаттыё шефтери.
 
Март 8-те
 
Амыдырал аайы-биле
Авам сенден ырак суурда
Улуг оглуё, ортун кызыё
Утпайн сактып чору-ла бис.
 
Март сестиё байырында
Барып-чедип шыдавас бол,
Дыштанылга удаар эвес,
Дыка д\рген чеде бээр бис.
 
Амдыызында школачы
Ажы-т=л\ё =з\п келир.
Ававыс сээ белек сунуп,
Амыр-кадыыё к\зеп ор мен
Ай-Хаан Хомушку, 8 класс.
Быжыг болуйн
 
К\ж\р авай , овуруёну
Х\нн\ё-даёныё сактып чор мен.
+ск\с арткан салым хуумну
+лчейлиг х\н херечи боор.
 
Аарыгныё хайы-биле
Аныяк чаш назыныёда
Ажы-т=л\ё бисти каггаш
Айдыё черден чоруй бардыё.
 
+ск\з\нден =лур эвес,
Оолдарыё бистер \ш-даа
Чонувустуё ачызында
Чоорту мандып =зе бээр бис.
 
Дуёмаларым кээргенчиг,
Дуза-д=мек болуп чорууйн.
Авам сени чоктатпас дээш,
Акызы мен быжыг болуйн.
 
 Омак Анай-оол, 10 класс
 
 
Чоргаар чорууйн
 
Эзирииё сээё улуг-даа бол,
Ээн черге черле кагбайн,
Ыдык уя – бажыёывыска
Ыглап чорааш, эккеп аар мен.
 
Ыт ишпес кара сугну
Ынак авай ишпейн к=рем.
Ажы-т=луё бисти бодап
Амыдырап-чурттап к=рем.
 
Келир \е чуртталгамныё
Кедизин-даа бодам, авай.
Эжим, ==р\м аразынга
Эгин бедик, чоргаар чорууйн.
 
Адын салбазын дилээн.
 
 
Ырлап чор мен.
 
Мени т=рээш, улгаткыже азырап каан
Мээё авам х\нд\лээчел, эриг баарлыг.
Аалчылар, т=релдери бо-ла келир,
Аккыр шайын авам к\ж\р кудуп сунар.
 
Доругуп кээп, эртем-билиг чедип алгаш,
Дооза-ла к\зелдериё б\д\рер дээш,
Школачы чылдарымдан эгелээш-ле,
Ынак авай, билиг дээштиё ч\тк\п чор мен.
 
Ындыг кончуг улгатпаан-даа, аныяк сен,
Арыг-силиг, кежээн база кончуг, авай.
Авам сеёээ эргеленип, чоргаарланып,
Ындын ырым ырлап чор мен, к\ж\р авай.
 
Ай-Хаан Хомушку, 8 класс.
 
 

Похожие публикации